STATUT

Statut Sercańskie Wspólnoty Świeckich

Wstęp

§ 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (dalej: SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego (Księża Sercanie), pragną aktywnie włączyć się w dzieło budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

§ 2 SWŚ realizuje swoje cele w ramach Projektu Apostolskiego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów (zob. Dyrektorium prowincjalne, nr 183) oraz we współpracy z innymi wspólnotami „Famiglia Dehoniana” działającymi w ramach struktur duszpasterskich Zgromadzenia w Europie i w świecie (zob. Carta di comunione della Famiglia Dehoniana, Rzym 2001).

Natura i cel

§ 3 Osoby świeckie należące do SWŚ, wspólnie z członkami Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, należą do Rodziny Sercańskiej, której duchowym ojcem jest Leon Jan Dehon, założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów.

§ 4 Świeccy członkowie SWŚ żyjąc w swoim środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym, starają się być apostołami Serca Jezusowego przez modlitwę, ofiarę, słowo, a przede wszystkim przez świadectwo życia.

§ 5 Podstawowe cele SWŚ:
a) Celem duchowo-formacyjnym SWŚ jest stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz wzajemna pomoc w dążeniu do ewangelicznej doskonałości, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów.
b) Celem apostolsko-społecznym SWŚ jest czynny udział w apostolskich dziełach Kościoła i Zgromadzenia. Świeccy członkowie SWŚ są powołani do świadczenia o miłości Serca Jezusowego, „aby Boska Nowina o zbawieniu została poznana i przyjęta przez wszystkich ludzi na całym świecie” (Dekret Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich, nr 3).

§ 6 SWŚ patronuje Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i miłości względem wszystkich ludzi oraz Niepokalane Serce Maryi, otaczające ludzkość swą macierzyńską miłością. Ponadto patronami SWŚ są święci i błogosławieni, którzy odznaczali się pobożnością do Najświętszego Serca Jezusowego.

Struktura i organizacja

§ 7 SWŚ kierowana jest przez moderatora, który jest wspomagany przez Sekretariat Sercańskiej Wspólnoty Świeckich składający się z zakonników SCJ. Moderatora i członków Sekretariatu mianuje przełożony prowincjalny, za zgodą swojej rady, na czas swojej kadencji (zob. Dyrektorium prowincjalne, nr 181).

§ 8 Moderator powołuje Radę Programową SWŚ, złożoną z zakonników SCJ i osób świeckich reprezentujących poszczególne grupy SWŚ.

§ 9 Świeccy członkowie SWŚ realizują swoje powołanie i zadania we wspólnotach. Podstawową wspólnotą jest wspólnota lokalna, na czele której stoi animator oraz ksiądz opiekun duchowy.

§ 10 Księdza opiekuna grup SWŚ działających w ramach parafii mianuje proboszcz danej parafii w porozumieniu z moderatorem SWŚ.

§ 11 Członkowie SWŚ mieszkający poza terenem parafii prowadzonych przez Księży Sercanów utrzymują stały kontakt z najbliższą grupą SWŚ i jej opiekunem, albo tworzą samodzielną grupę związaną z najbliższym domem zakonnym Księży Sercanów, lub też – za zgodą miejscowego proboszcza i pod kierunkiem animatora delegowanego przez moderatora SWŚ – tworzą grupę SWŚ na terenie parafii, w której mieszkają.

§ 12 Osoby, które formalnie nie należą do SWŚ, a są zainteresowane jej charyzmatem, mogą być zapraszane na wspólne modlitwy i spotkania w celu lepszego poznania sercańskiej duchowości.

§ 13 Szczególną okazję dla wyrażenia wzajemnej jedności oraz pogłębienia duchowości sercańskiej stanowią:
a) uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa;
b) dzień urodzin (14 marca) i dzień śmierci (12 sierpnia) Czcigodnego Sługi Bożego O. Leona Dehona;
c) liturgiczne wspomnienie bł. Jana Garcia Mendeza SCJ, męczennika;
d) doroczne spotkanie całej SWŚ.

§ 14 Wydatki związane z działalnością Sekretariatu i z działalnością SWŚ są pokrywane z funduszu Sekretariatu Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, na który składają się dobrowolne ofiary członków i ewentualne dotacje z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów.

Przynależność i formacja

§ 15 Do SWŚ może należeć każdy katolik, który w sposób nieprzymuszony wyrazi wolę przystąpienia do tej wspólnoty i przejdzie odpowiednie przygotowanie.

§ 16 Program przygotowania przed przystąpieniem do SWŚ obejmuje modlitwę i pogłębienie życia wiary, zapoznanie się z duchowością sercańską, Statutem SWŚ i wskazaniami duchowymi dla członków SWŚ, a także zaangażowanie się w życie i działalność lokalnej wspólnoty.

§ 17 Po przygotowaniu wstępnym kandydat kieruje na ręce animatora własnej wspólnoty pisemną prośbę o przyjęcie do SWŚ.

§ 18 Przyjęcia do SWŚ dokonuje moderator lub osoba przez niego delegowana.

§ 19 Aktem włączającym do SWŚ jest oddanie się Sercu Jezusowemu według określonej formuły oraz podpisanie karty przynależności.

§ 20 Formacja SWŚ podzielona jest na 3 etapy:
a) początkowy: „Zaznajomienie się z życiem sercańskim” – może trwać od kilku miesięcy do roku;
b) pogłębiający (podzielony na trzy lata):
– pierwszy rok: „Spotkać Jezusa Chrystusa z O. Dehonem” – ma za treść relację O. Dehona do Jezusa Chrystusa,
– drugi rok: „Droga O. Dehona” – ma za treść powołanie i dar jedności O. Dehona w Kościele,
– trzeci rok: „Dla życia świata” – obejmuje apostolstwo i wymiar społeczny u O. Dehona;
c) formacja stała – dostarcza treści, które pomagają wytrwać w podjętych zobowiązaniach.

§ 21 Każdy członek SWŚ jest pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację.

§ 22 Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego będzie służyć pomocą w formacji osobistej i grupowej poszczególnych członków SWŚ. Posługa ta, za pośrednictwem wyznaczonych do tego celu zakonników sercańskich, prowadzona będzie przez:
a) animację grup SWŚ,
b) kontakty osobiste i listowne,
c) kierownictwo duchowe,
d) organizowanie dni skupienia i rekolekcji,
e) udostępnianie materiałów i publikacji na temat duchowości sercańskiej.

§ 23 Pomoc w formacji stanowi oficjalny biuletyn SWŚ „Otwarte Serce”, który zawiera informacje o Zgromadzeniu Księży Sercanów, jego Założycielu, duchowości, aktualnych dziełach apostolskich Zgromadzenia, a także informacje z życia SWŚ.

§ 24 Przynależność do SWŚ może ustać na skutek osobistej rezygnacji członka lub poprzez decyzję moderatora, podjętą po uprzednim upewnieniu się, że sposób życia danego członka rażąco odbiega od zasad chrześcijańskich i obowiązków określonych w statucie SWŚ.

§ 25 Specyficzną formą przynależności do SWŚ jest Sercańskie Apostolstwo Modlitwy, które gromadzi członków pragnących włączać się duchowo w dzieło SWŚ, a którym sytuacja życiowa nie pozwala uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty i w wymaganych formacją obowiązkach.

Prawa i obowiązki członków

§ 26 Wszyscy członkowie SWŚ uczestniczą w dobrach duchowych Zgromadzenia Księży Sercanów, wypływających z każdej Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitw członków Zgromadzenia i dzieł apostolskich prowadzonych przez Księży Sercanów na całym świecie.

§ 27 Z przynależności do SWŚ wynikają dla ich członków następujące szczegółowe obowiązki formacyjne i apostolskie:
a) prowadzenie życia zgodnego z przykazaniami Bożymi i Ewangelią, nauczaniem Kościoła oraz wymogami swego stanu;
b) poznawanie sercańskiego charyzmatu i życia ojca Dehona;
c) czynne uczestniczenie w spotkaniach swojej grupy, a w szczególnych wypadkach - utrzymywanie kontaktu z animatorem grupy (osobistego lub korespondencyjnego);
d) współpraca w budowaniu Królestwa Serca Jezusa w świecie (zaangażowanie apostolskie).

Zatwierdzenie i zmiany

§ 28 Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane z inicjatywy przełożonego prowincjalnego po konsultacji z moderatorem SWŚ lub na wniosek moderatora w porozumieniu z Sekretariatem SWŚ (por. Dyrektorium prowincjalne, nr 127).

§ 29 Wszystkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez przełożonego prowincjalnego za zgodą jego rady.

Statut zatwierdził przełożony prowincjalny za zgodą swojej rady, zgodnie z Dyrektorium prowincjalnym nr 127, na posiedzeniu Rady Prowincjalnej w dn. 20 czerwca 2017 r. w Warszawie. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

WSKAZANIA DUCHOWE
dla członków Sercańskiej Wspólnoty Świeckich

§ 1 Członkowie SWŚ starają się żyć charyzmatem, jakim obdarzony został przez Ducha Świętego założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Czcigodny Sługa Boży O. Leon Dehon. Charyzmat ten znajduje swój wyraz w duchowości sercańskiej, którą streszczają trzy słowa: miłość, poświęcenie, wynagrodzenie.

§ 2 Członkowie SWŚ starają się poznawać Chrystusa poprzez czytanie i rozważanie Ewangelii. Słowa i czyny Jezusa tam zawarte objawiają nam Jego Serce i Jego miłość.

§ 3 Członkowie SWŚ, idąc za myślą i przykładem O. Dehona, pragną w zjednoczeniu z Chrystusem przeżywać całe swoje życie, a więc modlitwy i codzienne trudy, radości i cierpienia oraz wszelkiego rodzaju działalność apostolską.

§ 4 Członkowie SWŚ podtrzymują i ożywiają swoje wewnętrzne zjednoczenie z Sercem Jezusa przez różne praktyki pobożne:
a) Mszę świętą i Komunię świętą wynagradzającą – zwłaszcza w I piątki miesiąca;
b) adorację Najświętszego Sakramentu;
c) nabożeństwa i modlitwy właściwe czcicielom Serca Jezusa: Litania do Serca Pana Jezusa, Koronka do Serca Pana Jezusa oraz Godzina święta;
d) świadectwo życia chrześcijańskiego i szerzenie duchowości sercańskiej w swoim środowisku.

§ 5 Członkowie SWŚ poprzez praktyki pobożne i wypełnianie codziennych obowiązków w duchu miłości i wynagrodzenia względem Najświętszego Serca Jezusowego, wkraczają na drogę osobistego uświęcenia oraz przyczyniają się do przywrócenia prawa Bożego w życiu jednostek i społeczeństw, a także budowania cywilizacji miłości we współczesnym świecie.

§ 6 Członkowie SWŚ, wrażliwi na wezwania i potrzeby ludzkości, podejmują szlachetną służbę na rzecz sprawiedliwości, prawdy, solidarności społecznej i pokoju. Wysiłku budowania Królestwa Bożego Serca nie można bowiem ograniczyć jedynie do wymiaru duchowego. Królestwo to powinno się wyrazić w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym. Wszędzie tam, gdzie realizują swoją misję, starają się być prorokami miłości i sługami pojednania ludzi i świata w Chrystusie.

Pobierz statut SWŚ